De campagne Supergewone Mensen is in de afrondende fase. Voor het opstarten van een nieuwe wervingscampagne, heeft het ministerie van VWS aan Garage2020 om een analyse gevraagd van het huidige wervingsproces. De centrale vraag hierbij was:

”Hoe kunnen we de werving van potentiële pleegouders optimaliseren en zorgen dat er meer pleeggezinnen bijkomen?”

Het doel is namelijk om jaarlijks 3500 nieuwe pleeggezinnen te werven, op dit moment komen er jaarlijks circa 2.600 nieuwe pleeggezinnen bij.

Op basis van een document analyse, kwalitatief onderzoek en data-analyse is een klantreis ontwikkeld: de route die iemand aflegt om pleegouder te worden. Hiermee zijn de meest kansrijke gebieden in kaart gebracht voor verbetering van het wervingsproces, deze zijn vertaald in twee ontwerpvragen. Door middel van een iteratief proces met tweeëntwintig jeugdhulp professionals, dertien (aspirant-)pleegouders, één ouder en negen mensen van buiten sector (vreemde vogels) is gewerkt aan een gevalideerd advies van drie prototypen, inclusief een implementatievoorstel.

In samenwerking met alle betrokkenen zijn twee ontwerpvragen omgezet in drie prototypen:

Hoe kunnen we de fases ‘informatie vragen’ en ‘aanmelden’ organischer laten verlopen?

  • Pleeg Experts: via een app kunnen aspirant-pleegouders – mensen die overwegen pleegouder te worden maar het nog niet zijn – laagdrempelig in contact komen met ervaren pleegouders om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Het doel is om aspirant-pleegouders te ondersteunen in hun overwegingen om pleegouder te worden en pleegouders te erkennen als bron van ervaring, kennis en support.

Hoe kunnen we matchen op basis van pleegouders en ouders?

  • Wist je dat? – voor de match Naast het standaardprofiel van de pleegouders en ouders worden kleine weetjes over beide gezinnen opgenomen. Denk aan hobby’s, een plek waar iemand ooit nog eens naartoe zou willen of het lievelingseten. De luchtige weetjes geven de menselijke kant van de gezinnen een plek in de documentatie.
  • Ruimte voor contact – na de match Veilige online omgeving waarin ouder en pleegouder contact kunnen hebben. Ze zien elkaars profiel, inclusief weetjes zoals welk eten je lekker vindt, waar je bang voor bent of waar je goed in bent. Via de chatfunctie kunnen foto’s worden uitgewisseld om contact te bevorderen.

Gedurende dit traject zijn de volgende bijvangsten opgedaan: ‘kijk altijd eerst in het netwerk van het kind’ en ‘stimuleer contact met lotgenoten’. Daarnaast is duidelijk geworden dat werving en matching ‘binnen instellingsmuren’ plaatsvindt, hierdoor blijven kansen op gemeentelijk of regionaal niveau onbenut. Zo kan het gebeuren dat een instelling wel een pleegouder heeft, maar geen pleegkind, terwijl een collega instelling in de regio wel een pleegkind heeft, maar geen pleegouder. Verder zijn er veel inspirerende wervings initiatieven in het land, maar ontbreekt het aan uitwisseling hierover tussen instellingen.