Spirit, CWI en UPM lanceren ”G-Moji’ – een innovatieve smartphone-applicatie voor jongeren met psychische problemen

European Institute of Technology steunt project met € 415k

Steeds meer jongeren hebben psychische problemen

Amsterdam – Jeugdhulporganisatie Spirit, Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en Universidad Politécnica de Madrid (UPM) bundelen hun krachten in een nieuw onderzoeksproject dat wordt ondersteund door het European Institute of Technology (EIT) met € 415k. Het team streeft naar de ontwikkeling van een smartphone-applicatie genaamd “G-Moji” om jongeren met psychische problemen te ondersteunen. In de afgelopen jaren zijn in Nederland de budgetten voor jeugdhulp met ongeveer 24% gedaald, terwijl steeds meer jongeren behoefte hebben aan jeugdhulp.

 

Zelfhulp in de palm van je hand

De nieuwe interventie is gericht op professionals die werken met jongeren met psychische problemen om hen middels gepersonaliseerde besluitvorming te ondersteunen. De analyse van big data – verzameld via het gebruik van de nieuwe smartphone-applicatie, beoogd professionals te ondersteunen bij het voorspellen van de mentale toestand en gedragspatronen van jongeren in de leeftijd van 16 – 24 jaar. Door gebruik te maken van de smartphone, informeren jongeren en professionals elkaar real-time over probleemsituaties. Dit zou moeten resulteren in het verminderen van klinische behandelingen en het verbeteren van de thuisbehandeling, door zorg op maat die op afstand beschikbaar is. Het huidige gebruik van smartphones door jongeren maakt een breed scala van big data-metingen mogelijk door middel van hard- en softwaresensoren die zijn ingebed in de mobiele telefoon. Deze metingen maken het mogelijk om mentale, emotionele en gedragsmatige problemen snel te detecteren, wat resulteert in een effectievere en meer aangepaste interventie dan conventionele oplossingen zoals vragenlijsten en interviews.

 

Voorspellen van mentaal welbevinden

Tijdens het project zal het CWI verantwoordelijk zijn voor het analyseren van de verkregen gegevens van mobiele en sociale interactie, fysieke activiteit en spraakherkenning. Op basis van deze analyses zal het CWI voorspellingsmodellen voor interventies ontwikkelen en evalueren. Universidad Politécnica de Madrid zal de mobiele technologie aanbieden om een ​​emotieherkenningsmodel te integreren, op basis van verschillende bronnen zoals spraak, digitale en fysieke activiteit en feedback van eindgebruikers. Alle analyses worden voltooid in het mobiele apparaat, zodat de gebruiker de volledige controle behoudt over de gegevensverzameling. Alleen gebundelde en gemakkelijk geanonimiseerde gegevens worden doorgestuurd naar de cloud, volgens een privacy model dat speciaal is ontworpen voor de service. Een team van designexperts en kinder- en jeugddeskundigen van Garage2020, een netwerk van innovatiewerkplaatsen verspreid over Nederland, zal dit project leiden. Levi van Dam, kwartiermaker van Garage2020, legt uit: ‘we beogen mentaal welzijn te identificeren op basis van iemands smartphonegedrag. Door feedback loops te ontwikkelen tussen jongere en hulpverleners, hopen we dat jongeren veerkrachtiger worden op een manier en in een tempo dat bij hen past’. In de loop van 2019 nemen in totaal 50 jongeren deel aan dit innovatieproject en co-creëren zij met hulpverleners, data-wetenschappers en design thinkers, hun nieuwe interventie.

 

Perscontact

Levi van Dam – activiteitenleider, levi@garage2020.nl / 0031653823013

 

EIT Digital Grant

Het projectvoorstel voor G-Moji wordt geschat op € 875.000, – waarvan € 415.000, – werd toegekend binnen de EIT Digital call voor innovatieprogramma’s in de actielijn Digitaal welbevinden. EIT Digital is een ‘kennis- en innovatiegemeenschap’ van het Europees Instituut voor innovatie en technologie, die digitale technologie-innovatie en ondernemerstalent bevordert voor economische groei en levenskwaliteit in Europa.

 

Over Spirit, Garage2020 en gemeente Amsterdam

Spirit is een in Amsterdam gevestigde organisatie voor jeugdhulp waar is gestart met Garage2020, een initiatief om de huidige jeugdzorg overbodig te maken door het ontwerpen van innovatieve sociaal technologische oplossingen. Dit initiatief wordt ondersteund door de gemeente Amsterdam en resulteerde in het Garage2020-netwerk: een netwerk van innovatiewerkplaatsen strategisch verspreid over Nederland.

 

Over CWI

Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica in Nederland. CWI, opgericht in 1946, maakt deel uit van de institutenorganisatie van NWO, NWO-I. Ons instituut bevindt zich op het Amsterdam Science Park en heeft sterke internationale verbindingen en we genieten een wereldwijde reputatie voor ons innovatieve onderzoek.

 

Over UPM

De Technische Universiteit van Madrid, een Spaanse universiteit. Het werd in 1971 opgericht als gevolg van het samenvoegen van verschillende Technische Scholen voor Techniek en Architectuur, voornamelijk afkomstig uit de 18e eeuw. Meer dan 35.000 studenten volgen het hele jaar lessen.

 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) is de grootste Spaanse universiteit op het gebied van engineering disciplines. UPM zal deelnemen in dit project met hun Information Processing en Telecommunications R&D Center (IPTC), waarin expertise wordt gebundeld van meer dan 170 onderzoekers uit vakgebieden zoals Electronics, Communications, Networks, Computing and Software. IPTC-UPM wil impact maken op sociale vraagstukken en is gericht op de valorisatie en transfer van ICT onderzoek naar de praktijk.

 

English Version:

 

Spirit, CWI and UPM launch project ”G-Moji’ – an impressive smartphone application to improve lives of youth at risk.

European Institute of Technology backs project with € 415k

 

More and more young people need mental health care

Amsterdam –  Dutch youth care organization Spirit, Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) and Universidad Politécnica de Madrid (UPM), join forces in a new research project supported by European Institute of Technology (EIT) with € 415k. The project collaborators aim to develop a smartphone application called “G-Moji” to support youth with mental health issues. In recent years, in the Netherlands, budgets for youth aid decreased by roughly 24% while more and more young people need mental healthcare with complex needs.

 

Self –help in the palm of your hand for youth at risk

The new intervention is targeted at youth professionals working with youth at-risk to support personalized decision making and interventions of young clients with mental problems. The analysis of big data –collected through the usage of the new smartphone application- will help professionals predict the mental state and behavioral patterns of youth aged between 16 – 24 years. By using the smartphone, youth and professionals inform each other real-time about problematic situations

which should result in reducing clinical treatments and improving ambulatory treatment. Potentially, this will lead to better tailor made care, on-distance if suitable. The current use of smartphones by this group allows for a wide range of big data measurements through self-monitoring and hard- and software sensors embedded in the mobile phone. The measurements make it possible to detect mental, emotional and behavioral youth problems quickly, resulting in a more effective and customized intervention than conventional solutions such as questionnaires and interviews.

 

Forecasting models for mental well-being

During the project, CWI will be responsible for analyzing the data obtained from mobile and social interaction, physical activity and speech recognition. Based on these analyses CWI will develop and evaluate forecasting models for interventions. In ensuring all of this, CWI will make use of many years of experience in data analytics and the development of quantitative models. Universidad Politécnica de Madrid will provide the mobile technology to integrate an emotion recognition model, based on different inputs (speech tones, digital and physical activity, direct user-feedback, etc.). All the analytics will be completed in the mobile device which enables the user to keep total control over data collection. Only bundled and conveniently anonymized data will be forwarded to the cloud, following a privacy model specifically designed for the service. A team of design experts and child and youth experts of Garage2020, a network of innovation hubs spread across the Netherlands, will lead this project. Levi van Dam, activity leader from Garage2020, explains: ‘we hope to identify forecasting models of mental well-being which makes it possible for youth to improve their lives, at a time and pace which suits them and therefore makes them more resilient’. During the course of 2019 in total 50 at-risk youth will participate in this innovation project and co-create with care-providers, data-science experts and design experts, their new intervention.

 

Press contact

Levi van Dam – activity leader, levi@garage2020.nl / 0031653823013

 

EIT Digital Grant

The project proposal for G-Moji is estimated at € 875.000,- of which € 415.000,- was granted within the EIT Digital call for innovation programs in the action line Digital Wellbeing. EIT Digital is a ‘Knowledge and Innovation Community’ of the European Institute of Innovation and Technology, fostering digital technology innovation and entrepreneurial talent for economic growth and quality of life in Europe.

 

About Spirit and Garage2020

Spirit is a youth care organization based in Amsterdam which started Garage2020 to make current youth care redundant, through the design of innovative social technological solutions. This initiative resulted in the Garage2020-network: a network of innovation hubs strategically spread across the Netherlands.

 

About CWI

Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is the national research institute for mathematics and computer science in the Netherlands. Founded in 1946, CWI is part of the Institutes Organization of NWO, NWO-I. While located at Amsterdam Science Park, our institute has strong international links, and we enjoy a global reputation for our innovative research.

 

About UPM

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) is the largest Spanish university on engineering disciplines. UPM will participate in the Project through its Information Processing and Telecommunications R&D Center (IPTC), which brings together the expertise and resources of currently 170 researchers working in the fields of Electronics, Communications, Networks, Computing and Software. IPTC-UPM is committed with society and focused on the valorisation and transfer of ICT research to industry.

You may also like